tel. 12 653 07 00
Systemy Informatyczne   -   Elektroniczna Księga Wejść-Wyjść

System "Bramkarz" - rejestrowanie osób wchodzących i opuszczających obiekt.
System realizuje funkcje tradycyjnej, wypełnianej ręcznie, księgi wejść i wyjść kilkukrotnie przyspieszając tempo obsługi gości wchodzących na teren obiektu.

Obszary zastosowań

Bramkarz został opracowany z myślą o obiektach, w których ważne jest kryterium bezpieczeństwa. Mogą to być sądy, budynki – siedziby służb mundurowych, magazyny i centra logistyczne, zakłady produkcyjne.

Korzyści osiagane z wdrożenia

Wdrożenie systemu Bramkarz przynosi wiele korzyści, te najważniejsze to:

  • znaczne zwiększenie bezpieczeństwa strzeżonego obiektu,
  • przyspieszenie obsługi gości odwiedzających obiekt,
  • zwiększenie przepustowości bramek wejściowych i wyjściowych,
  • precyzyjna rejestracja danych o gościach (bezbłędny odczyt danych MRZ),
  • podgląd w czasie rzeczywistym informacji o liczbie osób odwiedzających obiekt,
  • szybkie sortowanie i przeszukiwanie list gości,
  • łatwe sporządzanie raportów i prowadzenie dalszej analizy statystycznej ruchu,
  • redukcja kosztów obsługi gości.

Funkcjonalność
Bramkarz to nowatorskie rozwiązanie informatyczne wykorzystujące najnowsze skanery specjalnie zaprojektowane do skanowania polskich   dowodów osobistych i polskich praw jazdy. System został stworzony z myślą o polskich użytkownikach. Nie jest adaptacją zagranicznej   produkcji i dzięki temu przy odczycie polskich dokumentów osiąga najwyższą szybkość przy minimalnej liczbie błędów.
Bramkarz jest łatwo skalowalnym systemem wielostanowiskowym, może obsługiwać wiele wejść i wiele wyjść, a goście mogą się między nimi dowolnie przemieszczać. Dane są przechowywane na centralnym serwerze.
Dwie najważniejsze cechy tego rozwiązania to elastyczność i prostota. Elastyczność przejawia się w możliwości konfigurowania systemu, uruchamianiu na komputerach PC lub terminalach przenośnych, dowolnym wyborze gromadzonych informacji. Prostotę doceniają operatorzy – obsługa gości nie wymaga od nich jakiejkolwiek wiedzy informatycznej, system może pracować w trybie w pełni automatycznym.
W wersji uproszczonej możliwa jest rezygnacja ze skanerów do dokumentów. W takiej sytuacji dane gości są wpisywane ręcznie przez operatorów. Wydłuża to czas obsługi każdego gościa, ale jednocześnie w sposób istotny zostają obniżone koszty uruchomienia systemu. Skaner można dokupić w późniejszym terminie bez potrzeby ponownej instalacji całego systemu.

Obsługa gości
Osoba wchodząca do obiektu przedstawia dowód osobisty lub prawo jazdy, obsługujący przykłada dokument do czytnika i ewentualnie koryguje odczytane dane. Wydaje gościowi przepustkę (kartę plastikową z kodem kreskowym). Gość opuszczając obiekt oddaje przepustkę. Obsługujący skanuje czytnikiem kod kreskowy tej przepustki. Jeśli wymagają tego procedury bezpieczeństwa to sprawdza dane wychodzącego gościa porównując jego dowód osobisty ze skanem zarejestrowanym dla danej przepustki. Dane osób towarzyszących gościowi, a nieposiadających dokumentu tożsamości (na przykład dzieci) mogą zostać wpisane ręcznie w polu uwagi.
Ogromną zaletą systemu jest możliwość obsługi wielu stanowisk. Każde stanowisko ma połączenie z serwerem przez lokalną sieć komputerową. Dzięki temu gość może wejść jedną bramką i opuścić obiekt inną. Nad spójnością danych czuwają mechanizmy serwera i bazy danych.
System Bramkarz to połączenie dedykowanego oprogramowania oraz specjalistycznych skanerów przeznaczonych do odczytu danych z dowodów osobistych oraz praw jazdy. Istotnym elementem  jest serwer, na którym przechowywane są dane. System Bramkarz może wykorzystywać już istniejące serwery, nie wymaga zakupu nowych maszyn. Dzięki temu koszty wdrożenia są znacząco niższe.
Stanowisko do rejestrowania gości składa się z komputera PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7 oraz specjalnego czytnika (skanera) dowodów osobistych i praw jazdy. Obsługa stanowiska nie wymaga specjalnych umiejętności. Przebiega ona w kilku krokach:
operator umieszcza dokument na skanerze,
urządzenie uruchamia się automatycznie i dokonuje odczytu danych z dokumentu,
system samodzielnie sprawdza poprawność odczytu serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL,
na ekranie komputera wyświetlą się odczytane dane,
operator skanuje kod kreskowy na przepustce, co stanowi ostateczne potwierdzenie wejścia gościa na teren obiektu.
jeśli istnieje taka potrzeba to operator może wprowadzić dodatkowe informacje i uwagi za pomocą klawiatury.
Przy opuszczaniu obiektu gość oddaje przepustkę (kartę z kodem kreskowym), obsługujący dokonuje odczytu kodu kreskowego i w bazie danych odnotowane zostaje wyjście. Jeśli wymaga tego sytuacja to obsługujący może poprosić gościa o dokument tożsamości i zweryfikować, czy dane osoby wychodzącej zgadzają się z danymi zarejestrowany przy wejściu. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko zamiany przepustek. W obiektach ściśle chronionych taki aspekt bezpieczeństwa może być niezmiernie istotny.

Konfigurowanie i zarzadzanie systemem
Bramkarz to system bardzo elastyczny ponieważ już na etapie projektowania uwzględniono różne możliwości konfigurowania systemu, zarządzania stanowiskami roboczymi oraz operatorami. Dodatkowo wybrane funkcje i stanowiska robocze mogą być uruchamiane na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu administrator może samodzielnie dopasować pracę systemu do zasad bezpieczeństwa oraz procedur obowiązujących w obiekcie. Administrator może również zmieniać te ustawienia w ślad za zmieniającymi się procedurami. Taka elastyczność pozwala skrócić czas konfigurowania systemu oraz zmniejsza koszty eliminując konieczność wizyt programistów i wdrożeniowców.
W interfejsie administratora znajduje się lista wszystkich informacji jakie umieszczone są na polskim dowodzie osobistym oraz polskich prawach jazdy. Administrator może sam zadecydować (zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa obowiązującymi w obiekcie), które z tych danych będą zapisywane w bazie danych. W ten sposób tworzy się układ graficznego interfejsu stanowiska obsługi gości.
Administrator decyduje także o uprawnieniach operatorów. Każdemu operatorowi można zmieniać zakres dostępnych funkcji. Odbywa się to przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.


Bezpieczeństwo systemu
Wszystkie informacje przechowywane są na serwerze. Bezpieczeństwo tych danych zależy wyłącznie od stopnia zabezpieczenia serwerowni. System wymaga jedynie lokalnego połączenia sieciowego z komputerami na stanowiskach obsługi. Do poprawnej pracy nie jest konieczne połączenie z siecią internet. W ten sposób wyeliminowane zostało ryzyko zewnętrznej ingerencji w przechowywane informacje.
Operatorzy obsługujący gości nie mają dostępu do zgromadzonych danych. Mogą oni jedynie sprawdzać i poprawiać dane aktualnie obsługiwanego gościa. Każdy operator ma swój unikalny login i hasło. W bazie danych, razem z informacjami o gościu przechowywane są dane operatora, który wpuścił tego gościa do obiektu i zarejestrował jego wyjście.
Administrator oprócz nadawania uprawnień poszczególnym operatorom ma też możliwość przeszukiwania i sortowania informacji, sporządzania zestawień i raportów. W gestii administratora pozostaje tworzenie kopii zapasowych bazy danych oraz ewentualnego odtwarzania bazy z zapisanych kopii, ma on możliwość usunięcia danych z wybranego okresu. Dodatkowo administrator zajmuje się konfigurowaniem skanera dowodów osobistych, czytnika kodów kreskowych.

Licencjonowanie
Na oprogramowanie Bramkarz składają się trzy elementy: aplikacja serwerowa, aplikacja administratora oraz aplikacja do obsługi gości. Aplikacja serwerowa odpowiada za dodawanie, usuwanie i  przeszukiwanie danych oraz za komunikację ze stanowiskami obsługi gości. Administrator systemu ma swój własny program pozwalający na ustalenie konfiguracji systemu oraz na przeszukiwanie danych. Program do obsługi gości odpowiada za komunikację ze skanerem,  odczyt danych z dokumentów, poprawianie tych danych i w końcu przesłanie informacji do serwera. Program ten służy do rejestrowania wyjść z obiektu. Wyjścia z obiektu mogą być rejestrowane za pomocą mobilnych terminali z kartą sieciową WiFi oraz czytnikiem kodów kreskowych.
Podstawowy pakiet składa się z licencji na oprogramowanie serwerowe, licencji na stanowisko administracyjne oraz licencji na jedno stanowisko do obsługi gości. System może być dowolnie rozszerzany o kolejne stanowiska administracyjne oraz stanowiska do obsługi gości.
Każda licencja jest związana z komputerem, na którym jest instalowana i wymaga aktywacji. Aktywacja licencji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Osobnym rodzajem licencji jest stanowisko rejestracji wyjść dla terminali mobilnych. Ta licencja jest zawsze dokupowana osobno i również wymaga aktywacji. Proces aktywacji jest podobny, jak w wypadku licencji na stanowiska obsługi.

Wymagania systemowe
Stanowisko obsługi:
- procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik lub nowszy (dla Windows XP),
- 256 MB pamięci RAM (dla Windows XP),
- 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym (dla Windows XP),
- monitor 800x600, 256 kolorów,
- karta sieciowa,
- dwa wolne porty USB,
- monitor, klawiatura, mysz,
- system operacyjny Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 7,
- platforma Microsoft .NET Framework 3.5,
serwer:
- Microsoft SQL serwer,


  • © Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2021 powered by racus.pl